Společnosti Italinox, spol. s r.o. se sídlem v České republice, Říčany – Jažlovice, ul. Zděbradská 58/59
PSČ: 251 01
IČ: 453 06 591
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 7900

Článek 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, (dále jen „VOP“), upravují veškeré vztahy
  mezi společností ITALINOX, s.r.o. se sídlem v České republice, Říčany – Jažlovice, ul. Zděbradská 58/59, PSČ: 251 01, IČ: 453 06 591, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 7900, (dále jen „Prodávající“), na jedné straně a Kupujícím na druhé straně, které vznikají v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi nimi.
 2. Prodávající především provozuje velkoobchod s hutním materiálem.
 3. Kupující je jakákoliv fyzická anebo právnická osoba, která vstoupí v jednání s Prodávajícím, (dále jen „Kupující“), která se musí prokázat následujícími doklady:
  1. pokud je Kupující fyzickou osobou, předkládá Prodávajícímu při zahájení jakýchkoliv jednání s Prodávajícím originál anebo úředně ověřenou fotokopii příslušného živnostenského oprávnění, popř. originál anebo úředně ověřenou fotokopii příslušného výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsána, a originál anebo úředně ověřenou fotokopii osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty, přičemž je Kupující povinen v případě déle trvajícího smluvního vztahu uzavřeného mezi ním a Prodávajícím tyto údaje průběžně aktualizovat,
  2. pokud je Kupující právnickou osobou, předkládá Prodávajícímu při zahájení jakýchkoliv jednání s Prodávajícím originál anebo úředně ověřenou fotokopii aktuálního výpisu
   z obchodního rejstříku a originál anebo úředně ověřenou fotokopii osvědčení
   o registraci k dani z přidané hodnoty, přičemž je Kupující povinen v případě déle trvajícího smluvního vztahu uzavřeného mezi ním a Prodávajícím tyto údaje průběžně aktualizovat. Dále Kupující předkládá oprávnění fyzické osoby zastupovat Kupujícího – právnickou osobu, pokud jednající osobou není přímo statutární orgán Kupujícího nebo jeho člen.

Článek 2
OCHRANA PRŮMYSLOVÝCH A AUTORSKÝCH PRÁV
Koupí jakéhokoliv zboží Kupujícím od Prodávajícího nevznikají Kupujícímu žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li, zvláštní smlouvou, písemně sjednáno jinak.

Článek 3
KUPNÍ SMLOUVA

 1. Za uzavřenou kupní smlouvu se považuje i potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím nebo dodací list Prodávajícího převzatý Kupujícím nebo přepravcem zajišťujícím dopravu zboží Kupujícímu, přičemž i v tomto se aplikují na tyto kupní smlouvy tyto VOP.
 2. Potvrzení objednávky je vyhotovené a podepsané oprávněnou osobou Prodávajícího, přičemž obsahuje přesné označení Prodávajícího a Kupujícího (např. obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo, údaj o zápisu v obchodním rejstříku), předmět dodávky, kupní cenu, dodací podmínky, odkaz na VOP, datum a místo podpisu Kupujícího a datum a místo podpisu Prodávajícího.
 3. Dodací list je písemné potvrzení o předání a převzetí zboží vyhotovené Prodávajícím anebo jím zplnomocněnou osobou. Tento dodací list obsahuje přesné označení Prodávajícího
  a Kupujícího (např. obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo, údaj o zápisu v obchodním rejstříku), místo a den dodání, resp. převzetí, předmět dodávky a předběžnou kupní cenu. Dále musí dodací list obsahovat označení osoby, která zboží předala, označení osoby, která zboží převzala, včetně její identifikace (např. číslo občanského průkazu), označení motorového vozidla, kterým byl předmět dodávky odvezen (např. SPZ anebo registrační značka), a odkaz
  na VOP.
 4. Potvrzení objednávky nebo dodací list budou vyhotoveny na základě objednávky (návrhu smlouvy) od Kupujícího předané Prodávajícímu telefonicky, poštou, nebo e-mailem.
 5. V případě, že přepravu zboží zajišťuje Kupující prostřednictvím jím zvoleného přepravce, nahrazuje podpis Kupujícího stvrzující převzetí předmětu dodávky podpis přepravce, s čímž smluvní strany příslušné kupní smlouvy akceptací těchto VOP výslovně souhlasí.
 6. Za předpokladu, že je vystavena objednávka i dodací list a existují rozpory v obsahu potvrzené objednávky a převzatého dodacího listu ve vztahu k množství anebo jakosti předmětu dodávky, je rozhodující obsah uvedený na převzatém dodacím listu, s čímž smluvní strany výslovně souhlasí.
 7. Pokud potvrzení objednávky blíže specifikované v ustanovení bodu 2 tohoto článku anebo dodací list specifikovaný v ustanovení bodu 3 tohoto článku neobsahuje některou zde popsanou náležitost, nemá tato skutečnost vliv na platnost uzavřené kupní smlouvy.

Článek 4
CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Prodávající uvádí aktuální ceny v nabídce na dané období, a to výhradně bez DPH a
  bez nákladů na dopravu (dále jen „Ceník“). Aktuální Ceník Prodávajícího je k dispozici na každé provozovně Prodávajícího.
 2. Prodávající si tímto současně vyhrazuje právo změny ceny předmětu dodávky, a to především
  v případě změny ceny předmětu dodávky, resp. použitého výrobního materiálu, na relevantních trzích, aniž by byl povinen o této změně předem informovat Kupujícího, s čímž Kupující akceptací těchto VOP výslovně souhlasí.
 3. Každá vyfakturovaná částka za předmět dodávky je splatná ihned v hotovosti, není-li
  na daňovém dokladu výslovně uvedeno jiné datum splatnosti, popř. i možnost platby převodem. V případě umožnění platby převodem se považuje za den uhrazení příslušné částky den jejího připsání na účet Prodávajícího.
 4. V případě, že je Kupující v prodlení s platbou jakékoliv dlužné částky, má Prodávající právo účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výší 0,05 % (slovy: žádná celá pět setin procenta)
  z dlužné částky denně a současně jednorázový poplatek ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou jednotlivou zaslanou upomínku, pokud není mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Nárok Prodávajícího požadovat od Kupujícího náhradu případné skutečně vzniklé a prokazatelné škody vzniklé prodlením Kupujícího tímto není dotčen.
 5. Prodávající je dále oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu veškerých dalších nákladů, které mu vznikly v souvislosti s vymáháním jeho pohledávky za Kupujícím po její splatnosti jako
  např. soudní poplatky, náklady veškerého právního zastoupení.

Článek 5
DODACÍ PODMÍNKY

 1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu předmět dodávky, resp. jím objednané zboží,
  v souladu s kupní smlouvou. Povinnost Prodávajícího dodat předmět dodávky je splněna okamžikem předání tohoto předmětu dodávky Kupujícímu, popř. prvnímu přepravci v případě, že přepravu zboží zajišťuje Kupující nebo Prodávající prostřednictvím jím zvoleného přepravce, potvrzením
  a převzetím dodacího listu a případně dalších souvisejících dokladů, pokud jsou potřebné
  k užívání předmětu dodávky.
 2. Prodávající je oprávněn, není-li v těchto VOP anebo souvisejících smluvních dokumentech uvedeno výslovně jinak, požadovat, aby Kupující předmět dodávky převzal dle příslušných smluvních ujednání, a to nejpozději do 10(slovy: deseti) dnů ode dne odeslání oznámení Prodávajícího Kupujícímu, které může být na základě vzájemné dohody obou smluvních stran učiněno telefonicky, poštou, nebo e-mailem. V případě porušení této povinnosti Kupujícím, je Prodávající oprávněn předmět dodávky uskladnit na náklady a nebezpečí Kupujícího ve svém skladě anebo u třetí osoby, současně požadovat po Kupujícím zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) splatné
  bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění Prodávajícím u Kupujícího, nejpozději však do pěti dnů od tohoto okamžiku, zadržet zboží až do doby zaplacení této smluvní pokuty, a konečně také zastavit případná další dodání předmětu dodávky. Nárok Prodávajícího požadovat od Kupujícího náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen. V případě, že Kupující nepřevezme předmět dodávky do 30 (slovy: třicet) dnů ode dne jeho přípravy k přepravě, je Prodávající oprávněn bez dalšího upozornění Kupujícího předmět dodávky vhodným způsobem prodat a dále je oprávněn:

  1. požadovat od Kupujícího náhradu škody, shora uvedené smluvní pokuty a částku odpovídající přiměřeným nákladům spojeným se skladováním a prodejem zboží v případě, že Kupující neuhradil cenu předmětu dodávky, anebo
  2. si ponechat částku odpovídající náhradě škody, shora uvedené smluvní pokuty a částku odpovídající přiměřeným nákladům spojeným se skladováním a prodejem zboží v případě, že Kupující uhradil cenu předmětu dodávky předem. Zbývající část výtěžku získaného prodejem předmětu dodávky je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu
   bez zbytečného odkladu, zpravidla do 30 (slovy: třicet) dnů, ode dne jeho prokazatelné úhrady ve prospěch Prodávajícího.
 3. Kupující je povinen ihned při dodání předmětu dodávky překontrolovat spolu s přepravcem osobně anebo prostřednictvím jím zplnomocněné osoby stav zásilky, např. počet balíků, neporušenost kontrolní pásky a poškození krabice, a to podle přiloženého dodacího listu
  a v případě zjištění jakýchkoliv vad předmětu dodávky tyto vady včetně jejich přesné specifikace bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu dodávky, nejpozději však následující pracovní den, oznámit Prodávajícímu.
  Současně je Kupující povinen společně s přepravcem sepsat zápis o vadách, který bude obsahovat veškeré náležitosti obvyklé v takovém případě, pořídit fotodokumentaci
  a následně řádně uchovat do vyřešení vad zboží nebo škody při přepravě písemný zápis
  i fotodokumentaci.
  V případě pochybností se předpokládá, dojde-li k převzetí předmětu dodávky Kupujícím, aniž by byl sepsán a Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu dodávky, nejpozději však následující pracovní den, doložen zápis o vadách zboží, že předmět dodávky neměl žádné podstatné a ani nepodstatné vady.
  O zjištění podstatných anebo nepodstatných vad předmětu dodávky, resp. o neúplné
  anebo poškozené zásilce, musí Kupující informovat Prodávajícího ve výše uvedené lhůtě,
  tzn. bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu dodávky, nejpozději však následující pracovní den, písemným oznámením adresovaným do jeho sídla a současně zaslat v téže lhůtě společně s oznámením adresovaným Prodávajícímu zápis o vadách.
 4. Kupující má právo specifikovat v objednávce způsob přepravy. Na základě dohody smluvních stran jsou možné následující typy přepravy:
  1. osobní odběr Kupujícím v sídle Prodávajícího,
  2. přeprava poštou nebo spediční firmou na adresu udanou Kupujícím v objednávce zaslané Prodávajícímu,
  3. přeprava Prodávajícím za předpokladu předem dohodnutých podmínek přepravy
   mezi ním a Kupujícím.

  Nespecifikuje-li Kupující způsob přepravy, může o něm rozhodnout Prodávající
  i bez předchozího odsouhlasení Kupujícím.

 5. Při nedodržení sjednaného termínu dodávky předmětu dodávky Prodávajícím o více než 60 (slovy: šedesát) dnů, má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy po předchozím písemném upozornění Prodávajícího na tuto možnost a po stanovení dodatečné přiměřené lhůty
  pro splnění povinností Prodávajícího, přičemž tato dodatečná přiměřená lhůta nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů.

Článek 6
REKLAMACE

 1. Reklamace se řídí tímto reklamačním řádem.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že předmět dodávky je v okamžiku převzetí Kupujícím
  v souladu s kupní smlouvou a s ní souvisejícími smluvními dokumenty a je bez vad.
 3. Kupující musí zkontrolovat předmět dodávky ihned po jeho dodání a jakoukoliv podstatnou
  i nepodstatnou vadu písemně oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu dodávky, nejpozději však následující pracovní den. Případné skryté vady musí být Kupujícím oznámeny Prodávajícímu rovněž písemnou formou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však následující pracovní den po jejich zjištění.
 4. V případě, že předmět dodávky není v okamžiku jeho převzetí Kupujícím anebo jím zplnomocněnou osobou v souladu s kupní smlouvou, je Prodávající povinen bezplatně a co možná nejdříve vše uvést do souladu s příslušnými smluvními dokumenty, přičemž volba způsobu dosažení tohoto souladu zcela přísluší Prodávajícímu.
 5. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady, které má předmět dodávky při převzetí Kupujícím anebo jím zplnomocněnou osobou.
 6. K jakékoliv reklamaci musí Kupující předložit Prodávajícímu příslušný doklad o koupi předmětu dodávky vydaný Prodávajícím spolu s podrobným popisem zjištěné vady.
 7. Prodávající je povinen reklamaci Kupujícího řádně prověřit a rozhodnout o dalším postupu co možná nejdříve.
 8. Prodávající má právo požadovat od Kupujícího náhradu vzniklých nákladů spojených
  s vyřizováním neoprávněné reklamace, jestliže:

  1. předmět dodávky je Kupujícím reklamován bez nezbytných dokladů a tyto doklady nejsou doloženy Kupujícím Prodávajícímu ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty,
  2. při prohlídce nebo testování předmětu dodávky se neprojeví vada reklamovaná Kupujícím,
  3. vada zjištěná Kupujícím byla způsobena nevhodným zacházením s předmětem dodávky.

Článek 7
VLASTNICTVÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

 1. K nabytí vlastnického práva z Prodávajícího na Kupujícího dochází až v okamžiku úplného zaplacení ceny předmětu dodávky, včetně všech případných souvisejících smluvních pokut,
  úroků z prodlení a dalších případných poplatků, k jejichž úhradě se Kupující zavázal Prodávajícímu v těchto VOP anebo jiných souvisejících smluvních dokumentech.
 2. Pokud je Kupující v prodlení s platbou jakékoliv splatné pohledávky Prodávajícího za Kupujícím a Kupující nenabyl vlastnické právo k předmětu dodávky, je Prodávající oprávněn kdykoliv požadovat vrácení předmětu dodávky a za tímto účelem vstoupit do jakýchkoliv prostor, v nichž se předmět dodávky nachází.
 3. Odpovědnost za škodu na předmětu dodávky přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem jeho převzetí Kupujícím nebo jím zplnomocněnou osobou, tzn. zpravidla přepravcem, nebo předáním zboží prvnímu přepravci při odesílání zboží.

Článek 8
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto VOP jsou účinné ode dne 17. července 2015.
 2. V závislosti na změně příslušných obecně závazných právních předpisů, jakož i obchodní politiky Prodávajícího si Prodávající vyhrazuje právo VOP měnit bez souhlasu Kupujícího. Změněné VOP se vztahují na objednávky zaslané Kupujícím Prodávajícímu až po okamžiku jejich uveřejnění v provozovnách Prodávajícího anebo na jeho webových stránkách.
 3. Případná odchylná ustanovení kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
 4. Všechna práva a povinnosti, které vyplývají z kupní smlouvy a dalších souvisejících smluvních dokumentů, přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. O právním nástupnictví se zavazují smluvní strany vzájemně se bez zbytečného odkladu písemně informovat. Kupující je oprávněn převést svá práva a umožnit převzetí povinností vyplývajících z kupní smlouvy
  a z dalších souvisejících smluvních dokumentů jen po předchozím písemném souhlasu Prodávajícího.
 5. Každá změna kupní smlouvy je platná jen v písemné formě a po jejím podepsání oběma smluvními stranami, není-li výslovně písemně uvedeno jinak.
 6. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, výslovně neupravené těmito VOP ani kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona
  6. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.

Kupující prohlašuje, že si tyto VOP přečetl, že jejich obsahu porozuměl a že považuje za nedílnou součást smluvních ujednání s Prodávajícím.